Intel·ligències múltiples

La teoria de les Intel·ligències Mùltiples és un model proposat per Howard Gardner.
La intel·ligència no és només innata sinó també adquirida. Les persones aprenen, representen i utilitzen el saber de moltes i diferents maneres.
La teoria de les Intel·ligències Múltiples és una filosofia de l’Educació, és una actitud davant l’aprenentatge.
Aquesta metodologia ens permet:
  • Arribar a l’aprenentatge per diferents camins.
  • Comprendre més profundament.
  • Permet a cada alumne utilitzar la seva millor habilitat.

 

icones-intelligencies-02

És la capacitat de dominar el llenguatge i poder comunicar-nos amb els demés. No només fa referència a l’habilitat per a la comunicació oral, sinó a altres formes de comunicar-se com ara l’escriptura, la gestualitat, etc.

 

icones-intelligencies-04

Aquest tipus d’intel·ligència es vincula a la capacitat per al raonament lògic i la resolució de problemes matemàtics.

 

icones-intelligencies-03
És la considerada com l’habilitat de pensar i percebre el món en imatges i transformar l’experiència visual a través de la imaginació.

 

icones-intelligencies-05
És la capacitat d’expresar-se mitjançant formes musicals, composar e interpretar peces amb to, ritme i timbre, escoltar música…

 

icones-intelligencies-06
Permet a l’individu manipular objectes i perfeccionar les habilitats físiques. S’expresa també en els moviments petits, precisos i mecànics.

 

icones-intelligencies-07

És aquella que es refereix a l’auto comprensió, l’accés a la pròpia vida emocional, capacitat de discriminar emocions, posar-l’hi nom i recorre a elles com a mitjà per interpretar i orientar la pròpia conducta.

 

icones-intelligencies-08
La que ens permet entendre als demés. Es basa en el desenvolupament de dues grans tipologies de capacitats, l’empatia i la capacitat de gestionar les relacions interpersonals.

 

icones-intelligencies-01
Ens permet detectar, diferenciar i categoritzar els aspectes vinculats a la natura.
Anuncis